MOS Nature

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for MOS Jagtrejser

Aftale

MOS Jagtrejser fremsender skriftligt tilbud og handelsbetingelserne til kunden.

Når kunden har accepteret tilbuddet og handelsbetingelserne, er der indgået en aftale.

Kunden modtager efterfølgende en faktura og jagtkontrakt, som skal underskrives og returneres til info@mos-nature.com

Desuden sikre jagtkontrakten at kundens pas, visum, våbenpapirer, vaccinationer og andre formaliteter opfylder kravene for at kunne gennemføre rejsen.

 

Pris

Rejsens pris og indhold fremgår af fremsendte faktura, accepterede tilbud og jagtkontrakt.

 

Tilmelding og betaling

Ved tilmelding betales 50% af rejsens pris, hvis ikke andet er aftalt med MOS Jagtrejser eller anført i jagtkontrakten. Fakturaer sendes til den e-mail som står oplyst på jagtkontrakten, det er kundes ansvar at informere MOS Jagtrejser hvis der sker ændringer. Restbeløbet betales senest 60 dage før afrejse tidspunktet, hvis ikke andet er aftalt med MOS Jagtrejser eller anført i jagtkontrakten. Såfremt en faktura vedr. depositum ikke er betalt inden det anførte forfaldstidspunkt, har MOS Jagtrejser ret til at annullere hele rejsen uden yderligere varsel. Ved bestilling mindre end 60 dage før rejsens afvikling, er hele beløbet forfaldent til betaling på en gang efter anførte dato. Efterbetalingen forfalder 8 dage efter modtagelse af faktura fra os, ved for sen betaling tillægges 3% pr. måned + DKK 100. Den endelige opgørelse over jagten laves mellem 1 til 5 uger efter hjemkomsten, når MOS Jagtrejser modtager den endelig opgørelse fra leverandøren.

 

Moms

Den 1. januar 2011 trådte skatteministeriets ”Bekendtgørelse nr. 685 om ændring af merværdiafgiftsloven – Særordning for rejsebureauer (momslovens § 67 og 68a)” i kraft. Dette er ikke en normal momsregistrering, hvor vi skal opkræve almindelig moms. Det er en helt speciel ordning for rejsebureauer, som kort fortalt går ud på, at vi skal afregne moms til Told og Skat af vores fortjeneste. Ifølge loven ”må der ikke anføres momsbeløb på fakturaen eller anden angivelse af, hvordan momsen beregnes.” Den måde hvorpå vi skal udregne momsen, som afregnes til Told & Skat er meget kompliceret, og kan først endeligt beregnes, når en rejse er gennemført. Derfor er det på forhånd vanskeligt at beregne præcist, hvor meget det kommer til at betyde i merudgift for os. Et er dog helt sikkert, det kommer til at koste noget, og vi er selvfølgelig nød til at få dækket den merudgift. I forsøg på at finde en fair måde at fordele denne udgift på, har vi valgt at opkræve hver jæger et ”Administrationsgebyr” på 750 DKK.

 

Trofæ depositum og fastpris arrangement

Såfremt der betales trofæ depositum, vil dette fremgå af jagtkontrakten, trofæer vil blive afregnet efter vores prisliste medmindre andet er anført i jagtkontrakten.

På ALLE jagter vil en anskydning blive betragtet/afregnet som nedlagt vildt.

 

Afbestilling

Afbestilles rejsen mere end 90 dage før afrejse tidspunktet tilbagebetales 25% af betalingen på 50% af rejsens pris.

Ved afbestilling mindre end 90 dage er det indbetalte depositum tabt.

Ved afbestilling af jagtrejsen mindre end 45 dage før afrejsedatoen, er hele rejsens pris forfalden til betaling.

Rejsen kan dog overdrages til en anden, såfremt det sker efter aftale med MOS Jagtrejser og er muligt i jagtlandet.

 

Rejsens gennemførelse

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, eller ikke deltager på de planlagte outhings vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted.

Det er kundens ansvar at overholde samtlige tidsfrister i forbindelse med rejsen og holde sig orienteret om flybilletter, afgange, terminaler, gates m.m.

Det er kundens ansvar at have de af MOS Jagtrejser udleverede dokumenter med sig, samt egne dokumenter som pas, våbentilladelse o.l. så rejsen kan gennemføres.

Desuden skal kundens opførsel være af en sådan karakter så andre medrejsende, underleverandører til rejsen, inventar og materiel ikke lider overlast.

Opstår der uoverensstemmelse med offentlig myndighed pga. kundens opførelse, er det kundens eget ansvar for eventuelt ekstra omkostninger det medfører.

Hvis kunden afbryder eller udebliver fra rejsen, tilbagebetales der ikke for ydelser, kunden ikke har modtaget.

 

Transport (fly, tog og skib)

Skulle nogle af vores kunder ønske at flyve, sejle eller køre med tog til vores destinationer, er vi gerne behjælpelige med dette, mod et gebyr på 500 DKK pr person. Flybilletten bliver afregnet ud fra prisen på billetten når billetten bestilles + 500 DKK pr person medmindre andet er anført i jagtkontrakten.

 

Protokol

Grundlaget for afregningen af jagttrofæer er, at de skal have tørret i 24 timer efter rengøring. Forlades jagtreviret inden de 24 timer, så er det den vejede vægt, der tæller.

Råbukke vejes inkl. overkæbe dette giver bruttovægt. Bruttovægten fratrækkes 90g, dette giver nettovægten. Nettovægten giver afregningsgrundlaget.

Kron- og dåhjort vejes inkl. overkæbe. Denne vægt giver afregningsgrundlaget.

Evt. klager skal føres til protokol, for at vi efterfølgende har mulighed for at finde en løsning eller kræve kompensation hos den lokale jagtarrangør.

Indgås der mundtlige aftaler omkring nedlagt/anskudt vildt, SKAL dette føres i protokollen – da det er protokollen der afregnes efter ved hjemkomst.

Hvis der laves aftaler i jagtlandet omkring priser, SKAL dette aftales med MOS Jagtrejser, hvis ikke der er aftale direkte med MOS Jagtrejser, vil det blive afregnet efter protokollen/jagtkontrakt – uanset hvad kunden har aftalt med den udenlandske jæger

Vi kan ved tvivlsspørgsmål træffes på vores Service telefoner 00 45 40 43 41 01

Ring hellere én gang for meget end én gang for lidt.

 

Forbehold og ansvar

MOS Jagtrejser optræder som agent for udenlandske samarbejdspartnere og kan ikke drages til ansvar for pludselige ændringer, forsinkelser eller andre forhold, som følge af aftalebrud, force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, vi er uden indflydelse på. Vi tager forbehold for trykfejl samt prisændringer ved markante kursændringer og andre forhold, som MOS Jagtrejser er uden indflydelse på.

 

Brug af billeder

MOS Jagtrejser har ret til at bruge billeder som er taget på vores ture, til fremtidigt tilbudsmateriale og digitale medier. 

 

Generelle forbehold

Alle priser er nævnt i danske kroner, hvis ikke andet er angivet. Der tages forbehold for ændringer af det i tilbuddet angivne revir, I tilfælde af dobbeltbookinger, rabies, afskydningsændringer m.m. I så fald påregnes det, at kunden accepterer det nye revir, hvis ikke andet er nævnt ved bestilling.

 

Regler for ansvarsforhold ved transport af trofæer og trofæbehandling m.v. i forbindelse med jagtrejser booket gennem MOS Jagtrejser

Vi ved alle, at en trofæjagt først er 100% ovre, når trofæerne er ankommet hos jægeren. Desværre opstår der af og til problemer i form af fejl i trofæbehandling, konservatorarbejde eller i forbindelse med transport af trofæerne. For at løse sådanne problemer effektivt er det vigtigt, at man ved, hvem der bærer ansvaret for hvad, og ikke mindst hvad man kan gøre for at gardere sig bedst muligt: (dette kan ses under ”Dit ansvar og din risiko)

Begrænsninger i jagtrejsebureauets ansvar:

På langt størstedelen af vore trofæjagter bliver den første del af trofæbehandlingen - omfattende skinning, saltning og afkogning - udført straks i jagtområdet. Denne del af trofæbehandlingen er en del af jagtrejsearrangementet hvis dette fremgår af jagtkontrakten. Hele den efterfølgende trofæbehandling, der omfatter trofætransporten fra jagtområdet og/eller det efterfølgende konservatorarbejde, er IKKE en del af jagtarrangementet og ligger dette UDEN FOR vort ansvarsområde som jagtrejsebureau, medmindre andet fremgår af jagtkontrakten.

Så snart et trofæ overgår til et eksternt transportfirma eller konservator, ophører således vort ansvar som jagtrejsebureau. Ansvaret ligger nu hos transportfirmaet eller konservatoren, og risikoen er din egen. Sker der fejl hos transportfirmaet eller konservatoren - f.eks. i form af forbytning af horn, skind, fejl i garvningen, fejlmonteringer, bortkomst, transportskader etc. - så skal du selv løse problemerne direkte med det pågældende transportfirma eller konservatoren og således ikke gennem MOS Jagtrejser. Dette gælder uanset om transportfirma / konservator måtte være blevet anbefalet til dig af jagtreviret eller MOS Jagtrejser.

Kun i de helt særlige tilfælde, hvor trofætransporten og/eller konservatorarbejdet ifølge jagtkontrakten indgår i en særlig samlet pakke solgt af MOS Jagtrejser er vi ansvarlige for denne del af processen.

Har du købt en pakkeløsning, der inkluderer trofætransport og/eller konservatorarbejde, vil det altid fremgå tydeligt af din jagtkontrakt og på din faktura.

Såfremt der under den del af trofæbehandlingen, som vi bærer ansvaret for, opstår skader på trofæerne, er vi som bureau berettigede til indenfor rimelig tid at afhjælpe sådanne skader på en eller flere af følgende måder. Det er alene vor afgørelse, hvilke af følgende alternativer, der vælges:

Ødelagte skind kan om muligt erstattes med tilsvarende skind af samme trofæart og tilnærmelsesvis samme kvalitet.

Skader på horn, gevirer, kranier, tænder og lignende kan udbedres ved, at vi betaler konservatorregningen hos vores samarbejdspartner for reparation af trofæet, således at skaden i al væsentlighed ikke længere er synlig.

Totalt ødelagte trofæer kan erstattes med tilbagebetaling af trofæafgiften. Vort erstatningsansvar kan aldrig overstige selve trofæafgiften uden tillæg for rejsens øvrige pris m.v., medmindre gældende internationale konventioner foreskriver en højere erstatning.

 

Dit ansvar og din risiko

På de jagtrejser, hvor du selv vælger transportfirma og konservator ophører vort ansvar som jagtrejsebureau for dine trofæer, så snart trofæbehandlingen - omfattende skinning, saltning og afkogning - er tilendebragt i jagtområdet, hvis dette fremgår af jagtkontrakten. Den aftale du laver med transportfirma, konservator eller andre eksterne leverandører er fuldt og helt dit eget ansvar og din egen risiko og har intet med os som jagtrejsebureau at gøre. Dette gælder, uanset om de pågældende firmaer ligger i jagtlandet, eller i dit hjemland, eller andre steder. Derfor er det også udelukkende dit eget ansvar og din egen risiko at løse evt. problemer som opstår i forbindelse med transport eller konservatorarbejde m.v. af dine trofæer.

Du kan selv gøre en del for at forebygge de mest almindelige problemer, ved bl.a. at tage følgende forholdsregler:

·​ Vælg dine samarbejdspartnere - transportfirma og konservator - med omhu. Skaf dig gode referencer.

·​ Vær med til selv at sikre en korrekt og klar mærkning af dine trofæer på jagtrejsedestinationen.

·​ Tag gode nærbilleder af dine trofæer og send dem til din konservator straks, du er kommet hjem fra jagten sammen med en liste over, hvad det er han vil modtage og oplys ham om, hvem der er transportfirma.

·​ Vær sikker på, at din konservator ved modtagelsen tjekker, at der står dit navn på alle trofæer.

·​ Vær sikker på, at din konservator tjekker standarden af det modtagne med det samme og anmod din konservator om øjeblikkeligt at give dig besked om resultatet og om at gøre dig opmærksom på, hvis skind, horn eller kranier er beskadiget eller mangler.

·​ Tegn en forsikring for transporten af dine trofæer, så evt. transportskader og evt. bortkomst er dækket.

· ​Kommunikér løbende med konservator og transportfirma, så du ved hvor dine trofæer er i processen. Derved kan du løse mange af de småproblemer, der måtte opstå, undervejs.​

 

Forsikringer

MOS Jagtrejser anbefaler, at kunden er i besiddelse af mindst følgende 3 forsikringer:

Afbestillingsforsikring som dækker kundens udgifter ved opsigelse af rejseaftalen.

Rejseforsikring som bl.a. dækker kundens udgifter til hjemtransport i forbindelse med ulykker, sygdom eller død.

Jagtansvarsforsikring ved udøvelse af jagt i udlandet.

 

Ændring af rejsen

Ønsker kunden at ændre aftalte rejse, er MOS Jagtrejser behjælpelig med ændringen, hvis det er muligt, omkostninger hermed betales af kunden.

Inden rejsen påbegyndes kan MOS Jagtrejser foretage uvæsentlige ændringer af rejsen.

Opstår der situationer, hvor MOS Jagtrejser skal foretage væsentlige ændringer for gennemførelse af rejsen, er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Kunden tilbage betales, de indbetalinger kunden har foretaget.

Både kunden og MOS Jagtrejser kan annullere aftalen, hvis Udenrigsministeriet (www.um.dk) og sundhedsmyndighederne (www.ssi.dk) fraråder rejser til pågældende land. Det kan ske i forbindelse med opstået krig, jordskælv, pandemier o.l. Kunden tilbage betales indbetalte beløb, som er inkluderet i aftalen. Der tilbagebetales ikke beløb, der ikke er inkluderet i aftalen.

 

Mangler

Opstår der mangler under rejsen, skal kunden straks informere MOS Jagtrejser derom.

Mobil nr. 40434101.

MOS Jagtrejser sørger for at udbedre manglen, er det ikke muligt, skal udleverede skema udfyldes, og manglen beskrives. Skemaet skal underskrives af underleverandøren.

 

Reklamation

Udleverede mangel skemaer skal være udfyldt for at reklamere og opnå kompensation for manglen.

Udfyldte skema skal senest 8 dage efter hjemkomst afleveres til MOS Jagtrejser, Rotvigvej 6, 6823 Ansager, eller sendes til mail info@mos-jagtrejser.dk.

 

Erstatninger

Den samlede erstatning kan aldrig overstige rejsens pris.

Opnås der kompensation/erstatninger, fra andre forsikringer eller leverandører modregnes de i erstatningsbeløbet stillet mod MOS Jagtrejser.

 

Tvister

Tvister og uoverensstemmelser der ikke kan løses mellem kunden og MOS Jagtrejser indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, www.pakkerejseankenaevnet.dk

Pakkerejse-Ankenævnets kendelse skal følges af begge parter.

 

Rejsegarantifonden

MOS Jagtrejser er medlem af rejsegarantifonden reg.nr. 3199, dette sikre kunden ved en konkurs.

 

Vi er medlem af Rejsegarantifonden

Vi er medlem af Dansk Jagtrejse Arrangører

Vi er medlem af Kingdom Of Denmark SCI First For Hunters

Vi er medlem af PHASA